۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي

جلسه ارزیابی روزیکشنبه مورخ 8/7/97 درسالن جلسات پژوهشکده آینده پژوهی با حضورتیم ارزیاب از منطقه آمایشی 7 و مسئولین بسته های طرح تحول و نوآوری کلان منطقه 8 آمایشی تشکیل شد.

فعالیت های انجام شده درمورد هر یک از اقدامات تعیین شده در برنامه اقدام بسته های آینده نگاری ومرجعیت علمی، بین المللی سازی آموزش، توسعه راهبردی،هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت، آموزش پاسخگو و عدالت محور، آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی، تمرکززدایی وارتقای توانمندی دانشگاهها،اعتباربخشی موسسات و بیمارستان های آموزشی و بسته توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش علوم پزشکی، توسط مسولین بسته های مربوطه در دانشگاه علوم پزشکی کرمان تشریح شده و در ادامه نمایندگان هر کدام از دانشگاه ها و دانشکده های کلان منطقه 8، به تشریح اقدامات خود در بسته مربوطه می پرداختند. در بخش انتهایی گزارش هر بسته، تیم محترم ارزیابی سوالات و بازخوردهای مربوط به هر بسته را مطرح نموده و مسئول مربوطه پاسخ های خود را ارائه می نمود.

در انتهای جلسه هر یک از اعضای محترم تیم ارزیابی به جمع بندی دیدگاه های خود درمورد اقدامات دانشگاه های منطقه 8 در تحول و نوآوری آموزش پرداختند و تجارب دانشگاه های خود را با همکاران منطقه 8 به اشتراک گذاشتند.

در این جلسه مقرر گردید زمینه های تعامل، همکاری و انتقال تجارب بیشتر بین دانشگاه های مناطق آمایشی 7 و 8 فراهم گردد و برگزاری کارگاه ها و نشست های تخصصی مشترک درمورد مکانیزم های پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری آموزش در دستور کار قرارگیرد.