۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي

ارزیابی درون منطقه ای اقدامات عملیاتی طرح تحول در آموزش دانشگاه علوم پزشکی زابل انجام شد.

 

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زابل ، مهندس حقیقی مسئول دبیرخانه تحول در آموزش دانشگاه در این خصوص گفت:

با شروع اقدامات عملیاتی طرح تحول در آموزش دانشگاه های علوم پزشکی در سال 1394 ، حوزه های آموزش دانشگاه علوم پزشکی کشور در مرکز توجه سیاستگذاران بهداشت و درمان کشور قرار گرفت. این طرح که اقدامات اجرایی خود را در قالب بسته هایی ساماندهی نمود  دانشگاه های علوم پزشکی کشور را به سمت حوزه هایی از قبیل دانشگاه های نسل سوم و کارآفرین ، آموزش پاسخگو به نیازهای جامعه ، کسب مرجعیت علمی بر اساس توانایی های  دانشگاه ، بین المللی سازی و توسعه زیرساختها و اعتباربخشی بیمارستانهای آموزشی ، دانشکده ها و مؤسسات آموزشی رهنمون گردید. به منظور نظارت و راهنمایی بر روند اجرایی اقدامات ، کلیه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور به 10 کلان منطقه تقسیم بندی شده و برخی از وظایف  ستادی وزارت بهداشت به این مناطق تفویض شد.

دانشگاه علوم پزشکی زابل نیز همگام با سایر دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه 8 کشور اقدامات هم راستا با طرح تحول در آموزش را اجرایی نموده  در سال های اخیر شاهد تحولاتی قابل توجه در این بخش بوده ایم.

ایجاد مرکز آموزش و آزمون مهارت های بالینی دانشگاه و مرکز آزمون الکترونیک و ده ها طرح دیگر از جمله این اقدامات می باشد.

به منظور بازدید و تبادل تجربیات اقدامات مرتبط ، دو تیم ناظر از دانشگاه های علوم پزشکی زاهدان و رفسنجان در تاریخ 1/11/1397 در دانشگاه علوم پزشکی زابل حاضر و از نزدیک شاهد اقدامات عملیاتی حوزه آموزش دانشگاه گردیدند. از دیگر برنامه های این نشست آشنایی با امکانات و برنامه های در دست اجرای دانشگاه در حوزه های دانشجویی و فرهنگی و پژوهشی به شکل حضوری و بازدید میدانی بود.