۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

ایمیل

تماس

دکتر رشیدی نژاد

فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق

ریاست دانشگاه علوم پزشکی کرمان

hr_rashidinejad@kmu.ac.ir

03431325820

دکتر ملک پور

دکتری تخصصی پاتولوژی

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

malekpour@kmu.ac.ir

03431325638

دکنر نوری حکمت

دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی

مدیرمرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی کرمان

snhekmat@gmail.com

03431336096

دکتر دهقانی

پزشک عمومی- کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

معا ونت مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی کرمان

m.dehghani436@gmail.com

03431325331

دکتر طباطبایی

فوق تخصص مراقبت های ویژه

 

معاونت آموزشی دانشگاه زاهدان

Vice_education@zaums.ac.ir

05433295799

دکتر تبریزیان

دکترای تخصصی فارماکولوژی وسم شناسی

معاونت آموزشی دانشگاه زابل

K_tabrizian2005@yahoo.com

05432235322

دکتر دژکام

پزشک مشاورهموفیلی

معاونت آموزشی دانشکده ایرانشهر

Dr.dezhkam@irshums.ac.ir

05437210483

دکتر کمالی

متخصص عفونی

 

معاونت آموزشی دانشگاه جیرفت

Alikamali1348@yahoo.com

03443317302

دکتر استاد ابراهیمی

متخصص اطفال

معاونت آموزشی دانشگاه رفسنجان

hostadebrahimi@rums.ac.ir

34342800790