۱۳۹۸ جمعه ۴ بهمن

 

 

 

آدرس -ابتدای بلوار هفت باغ - پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان -معاونت آموزشی

 

تلفن تماس :31325676-034

 

فاکس :31325759-034

 

پست الکترونیک :amayesh8.kmu@gmail.com