۱۳۹۸ پنج شنبه ۳ بهمن

ردیف

بسته طرح تحول

مسئول بسته

رشته تحصیلی

شماره تماس

آدرس ایمیل

1

آینده نگاری و مرجعیت علمی

آقای دکتر الیاس حسین زاده

بیوشیمی بالینی

0914 249 6065

Elyas.hisseinzadeh@gmail.com

2

دانشگاه های نسل سوم

آقای محمد گلپایگانی

آمار ریاضی

0913 863 4714

golpa313@gmail.com

3

آموزش پاسخگو و عدالت محور

(دبیرخانه همکار)

خانم دکتر سمیه دهقانی

بهداشت محیط

0917 135 4871

Somayyeh_dehghani@yahoo.com

4

توسعه و ارتقاء زیرساخت ها

آقای علیرضا رفعتی

ژنتیک پزشکی

0913 179 6243

alirezarafati24@gmail.com

5

اعتلای اخلاق حرفه ای

خانم دکتر زهرا ایمانی

پرستاری

0913 179 2297

imanigoghary@yahoo.ca

6

بین المللی سازی

آقای مهندس عباس دهداری راد

بهداشت محیط

0922 167 3571

abbasrad1364@gmail.com

7

ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های

خانم محدثه بلوردی

آمار زیستی

0913 445 8149

mbalvardi_biostat90@yahoo.com

8

توسعه راهبردی

آقای مهندس مجید امیری قرقانی

بهداشت محیط

0917 305 8349

amiri.majid76@gmail.com

9

آمایش سرزمینی و ماموریت گرایی

آقای مهندس قاسم زارع

بهداشت حرفه ای

0913 250 4370

gh.zare1366@gmail.com

10

اعتباربخشی موسسه ای

آقای امین سرپوش

فیزیولوژی

0917 731 7625

aminsrps@gmail.com

اعتباربخشی برنامه های آموزشی

آقای مرتضی صدوقی

انگل شناسی

0914 013 2567

Msaduqi68@gmail.com

اعتباربخشی بیمارستان آموزشی

خانم زهرا ایزدآبادی

روان پرستاری

0913 278 1949

Zahra.ezad@gmail.com

11

توسعه آموزش

مجازی

آقای طاهر اکبری سعید

هماتولوژی

0901 396 5706

0919 553 0935

t.ak.sa@hotmail.com